5G (3) – Всеобхватен доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Европейската комисия – Огромният риск за общественото здраве в Европейския Съюз, САЩ и целия свят! Доказателства и причини водещи до 8 вида увреждания вследствие излагане на електромагнитни полета (ЕМП)…

Докладът е съставен и написан от Мартин Л. Пол

(*) Почетен професор по биохимия и медицински науки към Вашингтонския държавен университет;

(*) Бакалавър по физика;

(*) Член на сдружението Phi Beta Kappa за завършилите с отличие студенти към университета Джон Хопкинс;

(*) Професор по биохимия и генетика към Калифорнийския технически университет.

***

Резюме на доклада:

Ние знаем, че има огромно количество литература, демонстрираща с високо ниво на научна сигурност, че излагането на нейонизираща (бел.прев. – незагряваща, но не само) радиация от микровълновите радиочестоти на електромагнитния спектър причинява 8 (осем) различни патофизиологични ефекта върху живите организми.

В настоящия доклад, този факт е онагледен в зоната от минимум 12 до максимум 34 научни изследвания по всеки един от тези биологични ефекти, като всяко такова научно изследване е посочено в Първа глава на доклада. Също така тези данни осигуряват голямо количество доказателства за съществуването на всеки един от горепосочените биологични ефекти.

Тези нейонизиращи електромагнитни полета:

  • атакуват нашите нервни системи, включително мозъците ни, което води до широкото разпространение на неврологични и невропсихиатрични ефекти и вероятно до появата и на много други такива. АТАКАТА ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА НЕРВНА СИСТЕМА буди сериозно безпокойство.
  • атакуват нашата ендокринна (хормонална) система. В този контекст, основните неща, които ни правят функционално различни от едноклетъчните организми, са нервната система и ендокринната система – дори обикновените плоски червеи се нуждаят от тези две системи, за да функционират като многоклетъчни организми. Следователно, последиците от нарушаване функциите на тези две биорегулиращи системи са огромни и неглижирането на тези научни открития би било една пълна пародия.
  • създават оксидативен стрес и свободни радикали, а принципно тези два фактора играят централна роля във всички хронични заболявания.
  • атакуват ДНК-то на нашите клетки, и предизвикват скъсване или само на едната или и на общо двете ДНК нишки. Това от своя страна води до образуването на рак, а също така и до мутации в зародишните клетки, което пък е причина за появата намутации в поколенията на бъдещите новородени индивиди.
  • причиняват повишени нива на апоптоза (програмирана клетъчна смърт), което пък само по себе си играе особено важна роля в предизвикването както наневродегенеративни болести, така и на безплодие.
  • намаляват мъжката и женската плодовитост, понижават нивата на половите хормони, причиняват ниско либидо и повишени нива на спонтанен аборт, и както вече беше посочено, атакуват ДНК-то на сперматозоидите.
  • произвеждат прекомерни количества вътреклетъчен калций [Са2 +] и прекомерно високи нива на калциево-клетъчно сигнализиране.
  • атакуват клетките на нашите тела, за да причиняват рак. Смята се, че този род атаки, се осъществява чрез 15 различни вида механизми по време на самия ракообразуващ процес.

Налице е също така и значително количество изследвания показващи, че електромагнитните полета причинят и други биологични смущения, включително и животозастрашаващи сърдечносъдови ефекти (виж Глава 3).

В допълнение към това, има значително количество доказателства навеждащи на мисълта, че изкуствените електромагнитни полета причиняват деменция в много ранен стадий от човешкия живот, включително и Алцхаймер, както и дигитални и други видове деменции (виж Глава 3).

Също така има и доказателства, че излагането на ЕМП в майчината утроба и малко след раждането може да предизвика Дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)и аутизъм при новородените (виж Глава 5)

***

Глава 1: Осем изключително добре документирани биологични ефекта вследствие излагането на нейонизираща електромагнитна радиация: Ролята на пулсациите и другите фактори, които влияят на биологичните ефекти причинени от ЕМП, стр. 4-17

Глава 2: Как всеки такъв ЕМП биологичен ефект се възпроизвежда директно чрез активирането на волтаж-зависимите калциеви канали (ВЗКК): Ролята на ВЗКК волтовите сензори за създаването на свръхчувствителност спрямо влиянията на електромагнитното поле, стр. 17-23

Глава 3: Убедителните доказателства за кумулативните и необратими биологични ефекти вследствие на електромагнитните полета (ЕМП), стр. 23-27

Глава 4: Електромагнитните полета, включително и Wi-Fi мрежите, биха могли да бъдат особено вредни за младите хора, стр. 27,28

Глава 5: Значението на SCENIHR препоръките за безопасност от 2015 г. и многото пропуски, недостатъци и фалшификации в този документ, стр. 28-58

Глава 6: Ранната роля на САЩ при разпознаването на нетермичните ЕМП ефекти върху организмите и как тези проучвания бяха спрени от началото на 1986 г.: Провалът на САЩ в изследването на здравните ефекти вследствие влиянията на мобилните кули, мобилните телефони, Wi-Fi мрежите, дигиталните топломери / водомери и на 5G технологията към настоящия момент. Каква е текущата позиция на Американските правителствени агенции, стр. 58-78

Глава 7: Големите рискове произхождащи от 5G: Какво знаем и какво не знаем, стр. 78-82…

 

категории: Всички, Здраве & Живот