Лицензът на Pharma Co е спрян, поради обвинения за стерилитет на 500 000 жени и деца, след ваксиниране…

original english text at bottom of page

Раила Одинга, който се закле за президент на Кения тази седмица, заяви, че тестове доказват, че правителствената ваксина срещу тетанус е стерилизирала стотици хиляди жени и деца.

Според опозиционни лидери и кръгове от обществеността срещу управниците в Кения, се твърди, че в Африка се е извършила масова държавно-спонсорирана принудителна стерилизация. В резултат на възникналото противоречие, Кенийската акредитационна служба е отнела лиценза на промишлената фармацевтична лаборатория Pharma Co.

 

 

Лидерът на опозицията в Кения, Райла Одинга – който положи клетва като президент във вторник (30.01.2018 – бел. на пр.)заяви, че най-малко 500 000 млади момичета и жени може да са вече безплодни в резултат на ваксинация против тетанус, извършена по нареждане на правителството през 2014 и 2015 г.

 

Противоречието започва да се развива през 2016 г., когато Agriq-Quest Ltd, фармацевтична компания от Найроби, се озовава в спор с Министерството на здравеопазването на Кения, онтосно ваксинирането против тетанус и полиомиелит.

Група от католически лекари първоначално прави обвинения, в които се твърди, че ваксините могат да съдържат хормон, който е опасен за младите жени и може да доведе до потенциална стерилизация.

 

 

Одинга заяви, че “момичета и жени от най-бързо растящото население в страната – от 14 до 49 години, няма да могат да имат деца, поради държавно-спонсорирана дейност по стерилизация, която е била предложена на Кения като ваксиниране против тетанус.

 

Католическата църква беше игнорирана, правейки силна, но самотна кампания срещу масовата ваксинация против тетанус, след като изрази опасения относно безопасността на ваксината, която се използва” – каза той.

 

По това време католическата църква в Кения твърди, че ваксината против тетанус, използвана от правителството на Кения и агенциите на ООН, е била замърсена с хормон (hCG), който може да предизвика спонтанен аборт и да направи някои жени стерилни.

 

 

“Църквата беше вече информирана за случилото се в Мексико, Никарагуа и Филипините, където група правителства заедно със СЗО (Световната Здравна Организция) / УНИЦЕФ проведе подобни кампании, използващи тетанус токсоид, импрегниран с бета човешки хорион гонадотропин (BhCG), който причинява постоянно безплодие при момичета и жени” – продължи Одинга.

Според Одинга, те потвърждават чрез анализ на пробите, че използваните ваксини са били заразени с хормона.

“Днес можем да потвърдим пред страната, че католическата църква е била права. Стотици хиляди момичета и жени на възраст между 14 и 49 години от най-бързо растящата популация в страната, няма да могат да имат деца поради държавно-спонсорираната стерилизация, продадена на страната като ваксина срещу тетанус” – обяви той.

 

 

След като лицензът на Agriq-Quest беше запориран, компанията обвини правителството. Те твърдяха, че решението на правителството да прекрати лиценза им се дължи на факта, че Agriq-Quest отказа да преправят резултатите от извършените тестове.

 

 

Според Business Dailly Africa, когато Agriq-Quest провежда тестовете на ваксините, откриват, че подозренията на католическата църква се оказват основателни.

Както съобщава Business Dailly Africa, “Резултатите от проведените тестове върху флаконите показват, че пробите от ваксините са били замърсени, както твърди Католическата Църква и Agriq-Quest твърди, че правителството искало резултатите да бъдат преправени и да покажат, че ваксините са годни да се прилагат на жени и деца.

 

 

Според Одинга, както съобщава APA, управляващите по някаква загадъчна причина са настървени да заблудят държавата, докато умишлено стерилизират кенийските момичета и жени.

 

 

“Ваксините бяха фундаментално престъпление срещу жените. Жените трябва да могат решават кога да имат деца и как да ги разпределят”, каза той.

 

Важно е да се отбележи, че убеждението, че ваксинациите против тетанус, стерилизиращи гражданите, са били спорни дълго време в Кения, и са били опровергавани преди тези твърдения.

 

 

Въпреки твърденията за тестове, показващи замърсяване, УНИЦЕФ и Световната Здравна Организация заявиха, че ваксините са безопасни и се доставят от предварително избран производител.

 

 

Въпреки това, според Одинга, те са получили достъп до анализа от четири силно препоръчани институции като Agriq Quest Ltd, Nairobi Hospital Laboratories, Университета в Найроби и Ланцет Кения.

 

 

“Всички тези резултати показват, че ваксината с тетанус токсоида има високо съдържание на бета човешки хорион гонадотропин хормон (BhCG), който причинява стерилитет при жените.”

original information 

Railia Odinga, who swore himself in a president of Kenya this week has claimed their tests prove the government's tetanus vaccine has sterilized hundreds of thousands of women and children.

A state-sponsored forced sterilization on a massive scale has allegedly taken place in Africa according to opposition leaders and the public who are railing against the government. An industrial pharmaceutical laboratory has since had its license suspended by the Kenya Accreditation Service as a result of the controversy.

Kenya’s opposition leader Raila Odinga—who swore himself in as president on Tuesday—claimed that at least 500,000 young girls and women may be infertile, following a tetanus vaccine administered by the government in 2014 and 2015.

 

The controversy began coming to a head in 2016 when Agriq-Quest Ltd, a Nairobi-based pharmaceutical company got in a dispute with Kenya’s Ministry of Health over their tetanus and polio vaccinations. A group of Catholic doctors originally made the accusations claiming that the vaccines may contain a hormone that is dangerous to young women and can cause potential sterilization.

Odinga said girls and women aged between 14 and 49 from the fastest growing populations in the country will not have children, because of a state-sponsored sterilization exercise that was sold to the country as a tetanus vaccination.

 

The Catholic Church was ignored when it mounted a strong but lonely campaign against the mass tetanus vaccination, after it raised concerns about the safety of the vaccine that was being used, he said.

At the time, the Catholic Church in Kenya claimed that the tetanus vaccine used by the government of Kenya and UN agencies was contaminated with a hormone (hCG) that can cause miscarriages and render some women sterile.

 

“The Church’s position was informed by what had happened in Mexico, Nicaragua and Philippines, where the various governments together with WHO/UNICEF had conducted similar campaigns using tetanus toxoid impregnated with beta human chorionic gonadotropin (BhCG) that causes permanent infertility among girls and women,” Odinga continued.

Odinga says they confirmed through analysis of samples that the vaccines used were tainted with the hormone.

“Today, we can confirm to the country that the Catholic Church was right. Hundreds of thousands of our girls and women, aged between 14 and 49, from the fastest growing populations in the country will not have children, because of the state-sponsored sterilization that was sold to the country as tetanus vaccination,” he declared.

 

 

After Agriq-Quest’s license was suspended, the company pointed the finger at the government. They claimed that the government’s decision to suspend their license was due to the fact that Agriq-Quest refused to doctor the tests for them.

 

According to Business Dailly Africa, when Agriq-Quest conducted the tests on the vaccines, they found the Catholic Church’s suspicions to be correct.

As BDA reported, “The company’s results from tests carried out on the vials showed that the samples of the vaccines were contaminated as had been claimed by the Catholic Church and Agriq-Quest claimed the government wanted the results altered to show that they were fit to be administered to women and children.”

 

According to Odinga, as reported by APA, the government, for some mysterious reason, was hell-bent on misleading the country, while intentionally sterilizing Kenyan girls and women.

 

“The vaccines were a great crime committed against women. Women should choose when to have children and how to space them,” he said.

It is important to point out that the belief that tetanus vaccinations sterilizing citizens has been a long time controversy in Kenya and has been disproven prior to these claims.

 

 

Also, after the discussion came to a head, in spite of claims of tests showing contamination, UNICEF and the World Health Organization later said that the vaccines were safe and procured from a pre-qualified manufacturer.

 

 

However, according to Odinga, they accessed the analysis from four highly-regarded institutions, such as Agriq Quest Ltd, the Nairobi Hospital Laboratories, the University of Nairobi and Lancet Kenya.

 

 

“These results all indicate that the Tetanus Toxoid Vaccine had high contents of beta human chorionic gonadotropin hormone (BhCG) that causes sterility in women.”

kreport.eu

към източника / source

video source (YouTube – Raila Odinga: The government is injecting women with a vaccine that causes infertility)

категории: Всички, Здраве & Живот