Slider


В България тече процес на подмяна на населението…

В България тече процес на подмяна на населението

Официалният брой на еми­гриралите в чужбина българи през 2014 г. е 28,727. Над половината от тях са на въз­раст между 20 – 39 години. В същото време в страната са ими­грирали 26,615 души. Най-висок е делът на имигрантите от Тур­ция, Сирия и Ирак. С две думи – в ход е процес на подмяна на­селението…

Броят на трудоспособно­то население намалява с над 68,000 души, или с 1.5% през 2014 г. спрямо предходната година. Броят на жените във фертилна възраст също е намалял. Той е 1,580,000, като спрямо предходна­та година намалява с над 21,000, а спрямо 2001 г. – с над 306,000…

От пра­вителството изтече новина, че безработицата в България намалявала. Никой не коментира, че тя намалява не заради открити работни места, а заради намаляването на бълга­рите като цяло…

(пълен текст)

 

категории: България, Всички, Политика